Vrh P

Vrh "P" Famous Gold 1.5.2020

Sequins Soroush

x

Kind of Magic Famous Gold

PEDIGREE OF THIS LITTER/ PRŮKAZ PŮVODU TOHOTO VRHU ZDE:

 

JCh CZ Pacific Fairy Famous Gold

shows/výstavy: 2x VP1, 2x BOB baby, VP2, BIS 2 baby, 4x CAJC, 2xBOJ, 3x V2, V3, 10 xCAC, BIS working dog Club show KCHLS

3x CACIB, 3x BOS, National winner Ml.Bol./2023, BOB, champion of Hungaria, Hungaria grand champion

health/zdraví: HD: D (3/3)  , ED:0/0 , OCD neg.

trials: OVVR, PZ


Pacific Glow Famous Gold

shows/výstavy: VP1, VP2, V3, 2xV

health/zdraví: HD:A (0/0), ED:0, OCD negativní


JCh CZ, CH CZ, GrandCh. CZ,  -  Pacific Shadow Famous Gold

shows/výstavy: 3xVP1, BOB baby, BIS Baby, 4x CAJC, 3x BOJ, 2x BIS junior, 3x BOS, 2x BOB, 14xCAC, 2x res.CAC, 1x res.CACIB, 4x CACIB, BIG3, junior champion of CZ, champion of CZ, grand champion of CZ, c

health/zdraví: HD: C (2/0) , ED: 0/0, OCD negativní


Pacific Wave Famous Gold

Pacific Ocean Famous Gold

výstavy: 2xV, V3, VD

helth results/ zdarví: HD: A (0/0), ED: 0, OCD negativní


Int.CH, Aust.Ch, Ch Ro, CZ, HU, Ro, HUshCh, CROCh., VDHCh.  -  Pacific Reef Famous Gold

shows/výstavy: CAJC, 42x CAC, 2xres.CACIB, 4x CACIB , 2x BOS, 6x res.CAC, 2x V3, champion of Romania, Hungaria, Czechia the best working dog Poznaň 2022 + club show Austria 2023, the best working dog Bytom/pl, Hungaria show champion, Croatia champion, VDH Champion, winner of working class - open club show Královice 2023, BIS working dog Austria Club show, Hungaria Ch., Austria Ch.

health/zdraví: HD:A (0/0), ED: 0, OCD negativní

trials: OVVR, KZVP, canisterapeutický pes, 2x KPZ II. cena


Pacific Rim Famous Gold

helth results/ zdraví: HD: A1/A1  , ED:0/0, OCD negativ, exes clear ECVO 2021


Ch CZ Pretty Dex Junior Famous Gold

shows/výstavy: 4x VP1, CAJC, BOJ, 2x V2, 2x V3, 2x VD, ecellent 4 in WDS Brno 2021, 5x CAC,1x CC, 2x res.CAC, CACIB,res.CACIB, BOS

Champion of CZ

health/zdraví: HD:A (0/0), ED:0, OCD negativní

trials: OVVR, canisterapeutické zkoušky, ZV I. cena, BZ II.cena, PZ. II cena. KZVP I.cena, LZ I.cena, VZ - III.cena - "U" pes